Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 15: THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN Bổ trợ tư pháp 2
17 THỦ TỤC 16: XÓA ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp 2
18 THỦ TỤC 22`: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HỢP NHẤT Bổ trợ tư pháp 2
19 THỦ TỤC 24: THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NHẬN SÁP NHẬP. Bổ trợ tư pháp 2
20 THỦ TỤC 26: THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG. Bổ trợ tư pháp 2
21 THỦ TỤC 27: CHUYỂN ĐỔI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DO MỘT CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH LẬP. Bổ trợ tư pháp 2
22 THỦ TỤC 28: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHUYỂN ĐỔI TỪ VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DO MỘT CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH LẬP. Bổ trợ tư pháp 2
23 THỦ TỤC 29: THÀNH LẬP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN Bổ trợ tư pháp 2
24 THỦ TỤC 30: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN Bổ trợ tư pháp 2
25 THỦ TỤC 31: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2
26 THỦ TỤC 32: CHẤM DỨT HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN Bổ trợ tư pháp 2
27 THỦ TỤC 33: THÔNG BÁO VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2
28 THỦ TỤC 34: THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH HOẶC THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN Bổ trợ tư pháp 2
29 THỦ TỤC 35: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CỦA QUẢN TÀI VIÊN Bổ trợ tư pháp 2
30 THỦ TỤC 36: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2