Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 20: CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2
17 THỦ TỤC 21: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG ĐƯỢC XẾP HẠNG Cấp phép 2
18 THỦ TỤC 22: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ, TRÊN CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TRONG ĐÔ THỊ) Cấp phép 2
19 THỦ TỤC 23: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN CHO CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2
20 THỦ TỤC 24: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2
21 THỦ TỤC 25: GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THẨM QUYỀN SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2
22 THỦ TỤC 26: CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG Cấp phép 2
23 THỦ TỤC 12: THẨM ĐỊNH BẢN VẼ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG Quy hoạch 2
24 THỦ TỤC 8: CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH Quy hoạch 2
25 THỦ TỤC 9: THẨM ĐỊNH; PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Quy hoạch 2
26 THỦ TỤC 10: THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC KHẢO SÁT LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG Quy hoạch 2
27 THỦ TỤC 11: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Quy hoạch 2
28 THỦ TỤC 01: CẤP MỚI; CẤP LẠI DO CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CŨ HẾT HẠN; CẤP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG HÀNH NGHỀ; CẤP CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2
29 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III DO CHỨNG CHỈ CŨ BỊ RÁCH, NÁT HOẶC BỊ THẤT LẠC Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2
30 THỦ TỤC 03: CẤP MỚI; CẤP LẠI DO CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CŨ HẾT HẠN; CẤP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 2