Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 8: CẤP PHÙ HIỆU XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG, XE VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG-TEN-NƠ, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT Thủ tục bãi bỏ 3
17 THỦ TỤC 9: : CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG, XE VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG-TEN-NƠ, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT Thủ tục bãi bỏ 3
18 THỦ TỤC 1: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO. Thủ tục bãi bỏ 2
19 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHO PHƯƠNG TIỆN CHƯA KHAI THÁC, ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU. Thủ tục bãi bỏ 2
20 THỦ TỤC 3: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TỪ CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KHÁC SANG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA. Thủ tục bãi bỏ 2
21 THỦ TỤC 4: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHO PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TÊN, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT. Thủ tục bãi bỏ 2
22 THỦ TỤC 5: : CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN. Thủ tục bãi bỏ 2
23 THỦ TỤC 6: : CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TRONG TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN ĐỒNG THỜI THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN. Thủ tục bãi bỏ 2
24 THỦ TỤC 7: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA DO CHỦ PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TRỤ SỞ HOẶC THAY ĐỔI HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ CỦA CHỦ PHƯƠNG TIỆN SANG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH KHÁC. Thủ tục bãi bỏ 2
25 THỦ TỤC 8: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA. Thủ tục bãi bỏ 2
26 THỦ TỤC 9: XOÁ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA. Thủ tục bãi bỏ 2
27 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CHO PHƯƠNG TIỆN ĐANG KHAI THÁC, ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU. Thủ tục bãi bỏ 2
28 THỦ TỤC 1: CÔNG BỐ LẠI CẢNG THUỶ NỘI ĐỊA KHÔNG TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NƯỚC NGOÀI Thủ tục bãi bỏ 2
29 THỦ TỤC 2: CHẤP THUẬN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CHẠY KHẢO SÁT TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA Thủ tục bãi bỏ 2
30 THỦ TỤC 3: CHẤP THUẬN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VẬN TẢI THỬ TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA Thủ tục bãi bỏ 2