Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 15: ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN NHẬP KHẨU Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
17 THỦ TỤC 16: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
18 THỦ TỤC 17: CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ (SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TÊ) Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
19 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
20 THỦ TỤC 3: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH DỰA TRÊN KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN HỢP QUY CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
21 THỦ TỤC 4: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
22 THỦ TỤC 23: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
23 THỦ TỤC 05: CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
24 THỦ TỤC 06: ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ HIỆU LỰC CỦA THÔNG BÁO ĐÌNH CHỈ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
25 THỦ TỤC 7: CHỨNG NHẬN LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
26 THỦ TỤC 08: CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
27 THỦ TỤC 09: CHỨNG NHẬN LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA BẢN CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
28 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN NHẬP KHẨU Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
29 THỦ TỤC 11: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
30 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Thủ tục bãi bỏ - xóa 2