Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
286 THỦ TỤC 006: CHẤP THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
287 THỦ TỤC 007: CHẤP THUẬN VIỆC TỔ CHỨC CUỘC LỄ DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ TRONG PHẠM VI MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
288 THỦ TỤC 008: CHẤP THUẬN VIỆC GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
289 THỦ TỤC 009: CHẤP THUẬN VIỆC TỔ CHỨC QUYÊN GÓP CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO VƯỢT RA NGOÀI PHẠM VI MỘT XÃ NHƯNG TRONG PHẠM VI MỘT HUYỆN. Quản lý nhà nước về tôn giáo mới 2
290 THỦ TỤC 001: THÀNH LẬP CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
291 THỦ TỤC 002: GIẢI THỂ CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
292 THỦ TỤC 003: THAY ĐỔI TÊN CƠ SỞ, TRỤ SỞ, GIÁM ĐỐC, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LÂP. Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
293 THỦ TỤC 004: THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
294 THỦ TỤC 005: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH. Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
295 THỦ TỤC 001: CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
296 THỦ TỤC 002: THÀNH LẬP HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
297 THỦ TỤC 003: PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
298 THỦ TỤC 004: CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
299 THỦ TỤC 005: ĐỔI TÊN HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
300 THỦ TỤC 006: HỘI TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2