Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
301 THỦ TỤC 006: HỘI TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
302 THỦ TỤC 007: BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
303 THỦ TỤC 08: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
304 THỦ TỤC 009: CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
305 THỦ TỤC 010: CÔNG NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
306 THỦ TỤC 011: THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
307 THỦ TỤC 012: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
308 THỦ TỤC 013: CHO PHÉP QUỸ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU KHI BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
309 THỦ TỤC 014: HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
310 THỦ TỤC 015: ĐỔI TÊN QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
311 THỦ TỤC 016: QUỸ TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
312 THỦ TỤC 001: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ Thi đua, khen thưởng mới 2
313 THỦ TỤC 002: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN Thi đua, khen thưởng mới 2
314 THỦ TỤC 003: TẶNG DANH HIỆU THÔN, LÀNG, KHU PHỐ VĂN HÓA Thi đua, khen thưởng mới 2
315 THỦ TỤC 004: THỦ TỤC TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ Thi đua, khen thưởng mới 2