Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
301 THỦ TỤC 45: CÁCH CHỨC CHỦ TỊCH, CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Dạy nghề 2
302 THỦ TỤC 46: THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC Dạy nghề 2
303 THỦ TỤC 47: BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Dạy nghề 2
304 THỦ TỤC 48: CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC Dạy nghề 2
305 THỦ TỤC 49: MIỄN NHIỆM, CÁC CHỨC HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN Dạy nghề 2
306 THỦ TỤC 1: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ/PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Dạy nghề 2
307 THỦ TỤC 2: GIẢI THỂ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2
308 THỦ TỤC 3: CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ/PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Dạy nghề 2
309 THỦ TỤC 4: CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2
310 THỦ TỤC 5: ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN LIÊN KẾT VỚI NƯỚC NGOÀI ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Dạy nghề 2
311 THỦ TỤC 6: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
312 THỦ TỤC 7: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
313 THỦ TỤC 8: CẤP GIẤY PHÉP BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
314 THỦ TỤC 9: THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH, PHÂN HIỆU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2
315 THỦ TỤC 10: CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC THUỘC TỈNH, PHÂN HIỆU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2