Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3616 THỦ TỤC 016: QUỸ TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3617 THỦ TỤC 016: QUỸ TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3618 THỦ TỤC 016: QUỸ TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3619 THỦ TỤC 016: QUỸ TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3620 THỦ TỤC 016: QUỸ TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3621 THỦ TỤC 01: CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3622 THỦ TỤC 02: THÀNH LẬP HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3623 THỦ TỤC 03: PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3624 THỦ TỤC 04: CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3625 THỦ TỤC 05: ĐỔI TÊN HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3626 THỦ TỤC 06: HỘI TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3627 THỦ TỤC 07: BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CỦA HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3628 THỦ TỤC 08: CHO PHÉP HỘI ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3629 THỦ TỤC 9: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
3630 THỦ TỤC 10: CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2