Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3661 THỦ TỤC 001: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ Thi đua, khen thưởng mới 2
3662 THỦ TỤC 001: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ Thi đua, khen thưởng mới 2
3663 THỦ TỤC 001: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ Thi đua, khen thưởng mới 2
3664 THỦ TỤC 001: TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ Thi đua, khen thưởng mới 2
3665 THỦ TỤC 002: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN Thi đua, khen thưởng mới 2
3666 THỦ TỤC 002: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN Thi đua, khen thưởng mới 2
3667 THỦ TỤC 002: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN Thi đua, khen thưởng mới 2
3668 THỦ TỤC 002: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN Thi đua, khen thưởng mới 2
3669 THỦ TỤC 002: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN Thi đua, khen thưởng mới 2
3670 THỦ TỤC 002: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN Thi đua, khen thưởng mới 2
3671 THỦ TỤC 002: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN Thi đua, khen thưởng mới 2
3672 THỦ TỤC 002: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN Thi đua, khen thưởng mới 2
3673 THỦ TỤC 003: TẶNG DANH HIỆU THÔN, LÀNG, KHU PHỐ VĂN HÓA Thi đua, khen thưởng mới 2
3674 THỦ TỤC 003: TẶNG DANH HIỆU THÔN, LÀNG, KHU PHỐ VĂN HÓA Thi đua, khen thưởng mới 2
3675 THỦ TỤC 003: TẶNG DANH HIỆU THÔN, LÀNG, KHU PHỐ VĂN HÓA Thi đua, khen thưởng mới 2