Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3931 THỦ TỤC 11: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ Thủ tục bãi bỏ SNV 2
3932 THỦ TỤC 12: ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO Thủ tục bãi bỏ SNV 2
3933 THỦ TỤC 13: ĐĂNG KÝ CÁC CUỘC LỄ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO Thủ tục bãi bỏ SNV 2
3934 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC QUYÊN GÓP CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO Thủ tục bãi bỏ SNV 2
3935 THỦ TỤC 15: MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Thủ tục bãi bỏ SNV 2
3936 THỦ TỤC 7: HỘI BỊ GIẢI THỂ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
3937 THỦ TỤC 8: PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI Thủ tục bãi bỏ SNV 2
3938 THỦ TỤC 9: THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
3939 THỦ TỤC 10: HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
3940 THỦ TỤC 11: QUỸ TỰ GIẢI THỂ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
3941 THỦ TỤC 12: QUỸ BỊ GIẢI THỂ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
3942 THỦ TỤC 3: CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ Thủ tục bãi bỏ SNV 3
3943 THỦ TỤC 4: XIN PHÉP THÀNH LẬP HỘI Thủ tục bãi bỏ SNV 2
3944 THỦ TỤC 5: CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI Thủ tục bãi bỏ SNV 3
3945 THỦ TỤC 6: HỘI TỰ GIẢI THỂ Thủ tục bãi bỏ SNV 3