Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3961 THỦ TỤC 12: XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Thủ tục bỏ STC 2
3962 THỦ TỤC 13: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TẠI CẤP TỈNH Thủ tục bỏ STC 2
3963 THỦ TỤC 14: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TẠI CẤP TỈNH Thủ tục bỏ STC 2
3964 THỦ TỤC 15: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP TỈNH Thủ tục bỏ STC 2
3965 THỦ TỤC 06: THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. Thủ tục bỏ STC 2
3966 THỦ TỤC 05: CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Thủ tục bỏ STC 2
3967 THỦ TỤC 04: CẤP BÙ SỐ TIỀN MIỄN THU THUỶ LỢI PHÍ Thủ tục bỏ STC 2
3968 THỦ TỤC 03: THOÁI THU NGÂN SÁCH Thủ tục bỏ STC 2
3969 THỦ TỤC 01: CHI TRẢ NỢ DÂN Thủ tục bỏ STC 3
3970 THỦ TỤC 02: HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH Thủ tục bỏ STC 3
3971 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ Đường bộ 2
3972 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP BỊ HƯ HỎNG, HẾT HẠN, BỊ MẤT HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP Đường bộ 2
3973 THỦ TỤC 03: CẤP PHÙ HIỆU XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG, XE VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG-TEN-NƠ, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA, XE ĐẦU KÉO, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT Đường bộ 2
3974 THỦ TỤC 04: CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG, XE VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG-TEN-NƠ, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA, XE ĐẦU KÉO, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT Đường bộ 2
3975 THỦ TỤC 05: ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ Đường bộ 2