Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3991 THỦ TỤC 21: CÔNG BỐ LẠI ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2
3992 THỦ TỤC 22: CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ. Đường bộ 2
3993 THỦ TỤC 23: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
3994 THỦ TỤC 24: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
3995 THỦ TỤC 25: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
3996 THỦ TỤC 26: CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
3997 THỦ TỤC 27: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG BIỂN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC ĐỐI VỚI ĐOẠN, TUYẾN QUỐC LỘ THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ Đường bộ 2
3998 THỦ TỤC 28: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG BIỂN QUẢNG CÁO TẠM THỜI TRONG PHẠM VI HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
3999 THỦ TỤC 29: CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG CỦA NÚT GIAO DẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ Đường bộ 2
4000 THỦ TỤC 30: CẤP PHÉP THI CÔNG NÚT GIAO ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ Đường bộ 2
4001 THỦ TỤC 31: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
4002 THỦ TỤC 32: CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA ĐƯỜNG TỈNH ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
4003 THỦ TỤC 33: CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ TRÊN QUỐC LỘ ĐANG KHAI THÁC Đường bộ 2
4004 THỦ TỤC 34: CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE HÀNG VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2
4005 THỦ TỤC 35: CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2