Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4021 THỦ TỤC 63: CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Đường bộ 2
4022 THỦ TỤC 64: ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG Đường bộ 2
4023 THỦ TỤC 65: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG LẦN ĐẦU Đường bộ 2
4024 THỦ TỤC 66: DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG (CHUYỂN ĐI) Đường bộ 2
4025 THỦ TỤC 67: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG CHO CHỦ SỞ HỮU XE MÁY CHUYÊN DÙNG DI CHUYỂN ĐẾN Đường bộ 2
4026 THỦ TỤC 68: SANG TÊN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DO CÙNG MỘT SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ Đường bộ 2
4027 THỦ TỤC 69: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THỜI HẠN Đường bộ 2
4028 THỦ TỤC 70: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG BỊ MẤT Đường bộ 2
4029 THỦ TỤC 71: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG Đường bộ 2
4030 THỦ TỤC 72: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Đường bộ 2
4031 THỦ TỤC 73: XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Đường bộ 2
4032 THỦ TỤC 43: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC Đường bộ 2
4033 THỦ TỤC 44: CÔNG BỐ ĐƯA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC VÀO KHAI THÁC Đường bộ 2
4034 THỦ TỤC 45: PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KHAI THÁC BẾN BẾN PHÀ, BẾN KHÁCH NGANG SÔNG SỬ DỤNG PHÀ MỘT LƯỠI CHỞ HÀNH KHÁCH VÀ XE Ô TÔ Đường bộ 2
4035 THỦ TỤC 46: PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KHAI THÁC BẾN BẾN PHÀ, BẾN KHÁCH NGANG SÔNG SỬ DỤNG PHÀ MỘT LƯỠI CHỞ HÀNH KHÁCH VÀ XE Ô TÔ Đường bộ 2