Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4081 THỦ TỤC 38: XOÁ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Đường thủy nội địa 2
4082 THỦ TỤC 01: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỤC VỚT TÀI SẢN CHÌM ĐẮM Hàng hải 2
4083 THỦ TỤC 02: CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ, BAO GỬI THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH BẰNG TÀU CAO TỐC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM Hàng hải 2
4084 THỦ TỤC 03: CHẤP THUẬN CHO TÀU KHÁCH CAO TỐC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ, BAO GỬI THEO HỢP ĐỒNG CHUYẾN Hàng hải 2
4085 THỦ TỤC 04: CHẤP THUẬN CHO TÀU KHÁCH CAO TỐC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ, BAO GỬI KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH KINH DOANH Hàng hải 2
4086 THỦ TỤC 05: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN, VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Hàng hải 2
4087 THỦ TỤC 06: CHẤP THUẬN VỊ TRÍ ĐỔ CHẤT NẠO VÉT TRÊN BỜ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Hàng hải 2
4088 THỦ TỤC 1: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, D, Đ, E VÀ G KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH. Thủ tục bãi bỏ 4
4089 THỦ TỤC 2: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC TẠI VIỆT NAM CHO CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI Thủ tục bãi bỏ 2
4090 THỦ TỤC 5: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (THEO ĐIỂM A, C, D KHOẢN 1 ĐIỀU 17 THÔNG TƯ 12/2014/TT-BYT) Thủ tục bãi bỏ 2
4091 THỦ TỤC 6: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (THEO ĐIỂM B KHOẢN 1 ĐIỀU 17 THÔNG TƯ 12/2014/TT-BYT NGÀY 20/3/2014). Thủ tục bãi bỏ 2
4092 THỦ TỤC 7: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (THEO ĐIỂM A, KHOẢN 2, ĐIỀU 17 THÔNG TƯ 12/2014/TT-BYT NGÀY 20/3/2014) Thủ tục bãi bỏ 2
4093 THỦ TỤC 8: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (THEO ĐIỂM B KHOẢN 2 ĐIỀU 17 THÔNG TƯ 12/2014/TT-BYT NGÀY 20/3/2014) Thủ tục bãi bỏ 2
4094 THỦ TỤC 9: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG (THEO ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 17 THÔNG TƯ 12/2014/TT-BYT NGÀY 20/3/2014) Thủ tục bãi bỏ 2
4095 THỦ TỤC 10: CÔNG BỐ HỢP QUY DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM (BÊN THỨ NHẤT). Thủ tục bãi bỏ 2