Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4096 THỦ TỤC 11: THỦ TỤC TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY DỰA TRÊN KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN HỢP QUY CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (BÊN THỨ BA). Thủ tục bãi bỏ 2
4097 THỦ TỤC 12: THỦ TỤC XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM (ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC) Thủ tục bãi bỏ 2
4098 THỦ TỤC 13: THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY Thủ tục bãi bỏ 2
4099 THỦ TỤC 14: THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM. Thủ tục bãi bỏ 2
4100 THỦ TỤC 15: THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM THỰC PHẨM Thủ tục bãi bỏ 2
4101 THỦ TỤC 16: ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO, HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU THỰC PHẨM Thủ tục bãi bỏ 2
4102 THỦ TỤC 17: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Thủ tục bãi bỏ 4
4103 THỦ TỤC 18: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ MẤT HOẶC BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Thủ tục bãi bỏ 4
4104 THỦ TỤC 19: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI Thủ tục bãi bỏ 4
4105 THỦ TỤC 20: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI BỊ MẤT HOẶC BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Thủ tục bãi bỏ 4
4106 THỦ TỤC 21: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, D, Đ, E VÀ G KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Thủ tục bãi bỏ 4
4107 THỦ TỤC 22: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Thủ tục bãi bỏ 3
4108 THỦ TỤC 23: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CHIA TÁCH, HỢP NHẤT, SÁT NHẬP Thủ tục bãi bỏ 3
4109 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM Thủ tục bãi bỏ 3
4110 THỦ TỤC 25: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHI THAY ĐỔI TÊN ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Thủ tục bãi bỏ 3