Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4111 THỦ TỤC 26: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 48 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Thủ tục bãi bỏ 3
4112 THỦ TỤC 27: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH HOẶC CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẶC PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 46 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Thủ tục bãi bỏ 3
4113 THỦ TỤC 28: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM Thủ tục bãi bỏ 3
4114 THỦ TỤC 29: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC DO BỊ MẤT, HỎNG, RÁCH NÁT; HẾT HIỆU LỰC (ĐỐI VỚI CÁC CHỨNG CHỈ ĐÃ CẤP CÓ THỜI HẠN 5 NĂM); THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DƯỢC TRÊN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC Thủ tục bãi bỏ 2
4115 THỦ TỤC 30: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC. Thủ tục bãi bỏ 2
4116 THỦ TỤC 31: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC DO BỊ MẤT, HỎNG, RÁCH NÁT; THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC; THAY ĐỔI TÊN CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH; THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRONG TRƯỜNG HỢP TRỤ SỞ ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC Thủ tục bãi bỏ 2
4117 THỦ TỤC 32: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI KINH DOANH TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC. Thủ tục bãi bỏ 2
4118 THỦ TỤC 33: CẤP GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC (ĐỐI VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN CÓ THỜI HẠN) Thủ tục bãi bỏ 2
4119 THỦ TỤC 34: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN “THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC” (GSP): Thủ tục bãi bỏ 2
4120 THỦ TỤC 35: CẤP GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC: Thủ tục bãi bỏ 2
4121 THỦ TỤC 36: CẤP THẺ CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC: Thủ tục bãi bỏ 2
4122 THỦ TỤC 37: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN “THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC” (GPP): Thủ tục bãi bỏ 2
4123 THỦ TỤC 38: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN “THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC” (GDP): Thủ tục bãi bỏ 2
4124 THỦ TỤC 39: GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN “THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC” (GDP): Thủ tục bãi bỏ 2
4125 THỦ TỤC 40: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN “THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC” (GDP) TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI/BỔ SUNG PHẠM VI KINH DOANH, THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, KHO BẢO QUẢN: Thủ tục bãi bỏ 2