Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4126 THỦ TỤC 41: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐỐI VỚI THUỐC DÙNG NGOÀI: Thủ tục bãi bỏ 2
4127 THỦ TỤC 42: CẤP PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM: Thủ tục bãi bỏ 2
4128 THỦ TỤC 43: CẤP LẠI PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ: Thủ tục bãi bỏ 2
4129 THỦ TỤC 44: CẤP PHIẾU QUẢNG CÁO, TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM: Thủ tục bãi bỏ 2
4130 THỦ TỤC 45: CẤP LẠI PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ QUẢNG CÁO, TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ: Thủ tục bãi bỏ 2
4131 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM Thủ tục bãi bỏ 2
4132 THỦ TỤC 2: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM Thủ tục bãi bỏ 2
4133 THỦ TỤC 3: CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Thủ tục bãi bỏ 2
4134 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN Thủ tục bãi bỏ 2
4135 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN. Thủ tục bãi bỏ 2
4136 THỦ TỤC 02: CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4137 THỦ TỤC 03: CẤP THAY ĐỔI PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám bệnh, chữa bệnh 2
4138 THỦ TỤC 04: CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI HỌ VÀ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH Khám bệnh, chữa bệnh 2
4139 THỦ TỤC 05: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Khám bệnh, chữa bệnh 2
4140 THỦ TỤC 07: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN THUỘC SỞ Y TẾ VÀ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHI THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CHIA TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP Khám bệnh, chữa bệnh 2