Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4171 THỦ TỤC 39: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B, KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4172 THỦ TỤC 40: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, D, Đ, E VÀ G TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4173 THỦ TỤC 41: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỘC LẬP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4174 THỦ TỤC 42: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH THUỘC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN HOẶC KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA Khám bệnh, chữa bệnh 2
4175 THỦ TỤC 43: CẤP BỔ SUNG LỒNG GHÉP NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHÁM BÁC SỸ ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ CẤP XÃ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4176 THỦ TỤC 44: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM Khám bệnh, chữa bệnh 2
4177 THỦ TỤC 45: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ DO BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC GIẤY PHÉP BỊ THU HỒI DO CẤP KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN Khám bệnh, chữa bệnh 2
4178 THỦ TỤC 46: BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH PHẠM VI HOẠT ĐỘNG BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOẶC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4179 THỦ TỤC 47: CHO PHÉP CÁ NHÂN TRONG NƯỚC, NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4180 THỦ TỤC 48: CHO PHÉP ĐOÀN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG NƯỚC TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4181 THỦ TỤC 49: CHO PHÉP ĐỘI KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHỮ THẬP ĐỎ LƯU ĐỘNG TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
4182 THỦ TỤC 50: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ (TRỪ CÁC BỆNH VIỆN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ Y TẾ VÀ BỘ QUỐC PHÒNG) VÀ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHI THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CHIA TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP. Khám bệnh, chữa bệnh 2
4183 THỦ TỤC 51: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ. Khám bệnh, chữa bệnh 2
4184 THỦ TỤC 52: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ. Khám bệnh, chữa bệnh 2
4185 THỦ TỤC 53: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ. Khám bệnh, chữa bệnh 2