Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4231 THỦ TỤC 21: ĐÁNH GIÁ DUY TRÌ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÁN LẺ CÓ KINH DOANH THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT; THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC; THUỐC, DƯỢC CHẤT TRONG DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC Dược phẩm 2
4232 THỦ TỤC 22: KIỂM SOÁT THAY ĐỔI KHI CÓ THAY ĐỔI THUỘC MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI CÁC ĐIỂM C VÀ D KHOẢN 1 ĐIỀU 11 THÔNG TƯ 02/2018/TT-BYT Dược phẩm 2
4233 THỦ TỤC 23: ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC. Dược phẩm 2
4234 THỦ TỤC24: ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC CÓ KINH DOANH THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT; THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC; THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC. Dược phẩm 2
4235 THỦ TỤC 25: ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI Dược phẩm 2
4236 THỦ TỤC 26: ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT ĐỐI VỚI CƠ SỞ PHÂN PHỐI THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT; THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC; THUỐC, DƯỢC CHẤT TRONG DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC, KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI Dược phẩm 2
4237 THỦ TỤC 27: ĐÁNH GIÁ DUY TRÌ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC Dược phẩm 2
4238 THỦ TỤC 28: ĐÁNH GIÁ DUY TRÌ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT ĐỐI VỚI CƠ SỞ CÓ KINH DOANH THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT; THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC; THUỐC, DƯỢC CHẤT TRONG DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC Dược phẩm 2
4239 THỦ TỤC 29: KIỂM SOÁT THAY ĐỔI KHI CÓ THAY ĐỔI THUỘC MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI CÁC ĐIỂM D, Đ VÀ E KHOẢN 1 ĐIỀU 11 THÔNG TƯ 03/2018/TT-BYT Dược phẩm 2
4240 THỦ TỤC 30: ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU, ĐĂNG KÝ LẠI VÀ ĐĂNG KÝ GIA HẠN CÁC THUỐC DÙNG NGOÀI SẢN XUẤT TRONG NƯỚC QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC V-THÔNG TƯ 44/2014/TT-BYT Dược phẩm 2
4241 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM Mỹ phẩm 2
4242 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG Mỹ phẩm 2
4243 THỦ TỤC 03: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRONG TRƯỜNG HỢP HẾT HIỆU LỰC TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 21 THÔNG TƯ SỐ 09/2015/TT-BYT Mỹ phẩm 2
4244 THỦ TỤC 04: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM KHI CÓ THAY ĐỔI VỀ TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG QUẢNG CÁO Mỹ phẩm 2
4245 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM Mỹ phẩm 2