Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4276 THỦ TỤC 25: CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG Y tế dự phòng 2
4277 THỦ TỤC 26: XÁC ĐỊNH TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BỒI THƯỜNG DO XẢY RA TAI BIẾN TRONG TIÊM CHỦNG Y tế dự phòng 2
4278 THỦ TỤC 27: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊM CHỦNG QUỐC TẾ HOẶC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG Y tế dự phòng 2
4279 THỦ TỤC 28: KIỂM DỊCH Y TẾ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Y tế dự phòng 2
4280 THỦ TỤC 29: KIỂM DỊCH Y TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA Y tế dự phòng 2
4281 THỦ TỤC 30: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH Y TẾ THI THỂ, HÀI CỐT Y tế dự phòng 2
4282 THỦ TỤC 31: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH Y TẾ MẪU VI SINH Y HỌC, SẢN PHẨM SINH HỌC, MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI Y tế dự phòng 2
4283 THỦ TỤC 01: CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CAN THIỆP Y TẾ ĐỂ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA Y TẾ NGÀNH, BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THUỘC ĐỊA BÀN QUẢN LÝ Giám định y khoa 2
4284 THỦ TỤC 01: ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y VÀ GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y TÂM THẦN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Tổ chức cán bộ 2
4285 THỦ TỤC 02: ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y VÀ GIÁM ĐỊNH VIÊN PHÁP Y TÂM THẦN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Tổ chức cán bộ 2
4286 THỦ TỤC 01: KHẤU TRỪ TIỀN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀO TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ. Quản lý công sản. 2
4287 THỦ TỤC 02: MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Quản lý công sản. 2
4288 THỦ TỤC 03: MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ. Quản lý công sản. 2
4289 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Thương mại quốc tế 2
4290 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP. Thương mại quốc tế 2