Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 22: THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC. Đầu tư 2
32 THỦ TỤC 23: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC. Đầu tư 2
33 THỦ TỤC 24: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ HOẶC GIẤY TỜ KHÁC CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG Đầu tư 2
34 THỦ TỤC 25: CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ. Đầu tư 2
35 THỦ TỤC 26: BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ. Đầu tư 2
36 THỦ TỤC 01: BÁO CÁO GIẢI TRÌNH NHU CẦU, THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Lao động 2
37 THỦ TỤC 02: XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG. Lao động 2
38 THỦ TỤC 03: CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Lao động 2
39 THỦ TỤC 04: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Lao động 2
40 THỦ TỤC 05: ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Lao động 2
41 THỦ TỤC 06: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ CÓ THỜI HẠN DƯỚI 90 NGÀY Lao động 2
42 THỦ TỤC 01: KHẤU TRỪ TIỀN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀO TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ. Quản lý công sản. 2
43 THỦ TỤC 02: MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Quản lý công sản. 2
44 THỦ TỤC 03: MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ. Quản lý công sản. 2
45 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Thương mại quốc tế 2