Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 1: XÉT CÔNG NHẬN XÃ PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 2
32 THỦ TỤC 2: CHI HỖ TRỢ CHO TRẺ EM LANG THANG, TRẺ EM BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC, TRẺ EM PHẢI LAO ĐỘNG NẶNG NHỌC TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM (CHƯƠNG TRÌNH 19). Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 2
33 THỦ TỤC 1: THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
34 THỦ TỤC 2: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ Giáo dục và đào tạo 2
35 THỦ TỤC 3: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
36 THỦ TỤC 4: GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
37 THỦ TỤC 5: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 2
38 THỦ TỤC 6: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 2
39 THỦ TỤC 7: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC Giáo dục và đào tạo 2
40 THỦ TỤC 8: GIẢI THỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 2
41 THỦ TỤC 9: THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Giáo dục và đào tạo 2
42 THỦ TỤC 10: GIẢI THỂ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Giáo dục và đào tạo 2
43 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và đào tạo 2
44 THỦ TỤC 12: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
45 THỦ TỤC 13: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2