Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 12: CẤP LẠI THẺ AN TOÀN ĐIỆN. Điện 2
32 THỦ TỤC 13: HUẤN LUYỆN VÀ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THẺ AN TOÀN ĐIỆN. Điện 2
33 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG. Vật liệu nổ công nghiệp 2
34 THỦ TỤC 02: CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG. Vật liệu nổ công nghiệp 2
35 THỦ TỤC 03: CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG. Vật liệu nổ công nghiệp 2
36 THỦ TỤC 04: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP. Vật liệu nổ công nghiệp 2
37 THỦ TỤC 03: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG THUỘC THẨM QUYỀN SỞ CÔNG THƯƠNG Quản lý cạnh tranh 2
38 THỦ TỤC 01: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI THÁI BÌNH Quản lý cạnh tranh 2
39 THỦ TỤC 02: ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI THÁI BÌNH. Quản lý cạnh tranh 2
40 THỦ TỤC 04: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI THÁI BÌNH Quản lý cạnh tranh 2
41 THỦ TỤC 05: THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP Quản lý cạnh tranh 2
42 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ Công nghiệp tiêu dùng 2
43 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ Công nghiệp tiêu dùng 2
44 THỦ TỤC 03: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ Công nghiệp tiêu dùng 2
45 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP (QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/NĂM). Công nghiệp tiêu dùng 2