Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 08: ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2 NHẬP KHẨU Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
32 THỦ TỤC 09: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN DỰA TRÊN KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
33 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
34 THỦ TỤC 11: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA SẢN XUẤT TRONG NƯỚC, DỊCH VỤ, QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
35 THỦ TỤC 12: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU, DỊCH VỤ, QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
36 THỦ TỤC 13: CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
37 THỦ TỤC 14: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
38 THỦ TỤC 15: ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN NHẬP KHẨU Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
39 THỦ TỤC 16: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
40 THỦ TỤC 01: CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
41 THỦ TỤC 02: THAY ĐỔI, BỔ SUNG PHẠM VI, LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
42 THỦ TỤC 03: CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
43 THỦ TỤC 8: SÁP NHẬP - HỢP NHẤT CÔNG TY LUẬT Sáp nhập - hợp nhất Công ty luật 2
44 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH Bưu chính 3
45 THỦ TỤC 02: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH Bưu chính 3