Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
46 THỦ TỤC 02: ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
47 THỦ TỤC 03: THÀNH LẬP CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
48 THỦ TỤC 04: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH. Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước mới 2
49 THỦ TỤC 01: CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
50 THỦ TỤC 02: THÀNH LẬP HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
51 THỦ TỤC 03: PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
52 THỦ TỤC 04: CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
53 THỦ TỤC 05: ĐỔI TÊN HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
54 THỦ TỤC 06: HỘI TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
55 THỦ TỤC 07: BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CỦA HỘI Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
56 THỦ TỤC 08: CHO PHÉP HỘI ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
57 THỦ TỤC 9: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
58 THỦ TỤC 10: CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
59 THỦ TỤC 11: CÔNG NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
60 THỦ TỤC 12: THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2