Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
46 THỦ TỤC 3: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ MẤT, HỎNG, THẤT LẠC HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM. Quản lý chất lượng 4
47 THỦ TỤC 4: CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM Quản lý chất lượng 2
48 THỦ TỤC 5: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ Quản lý chất lượng 2
49 THỦ TỤC 1: BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ NGOÀI TỈNH Phát triển nông thôn 2
50 THỦ TỤC 105: CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN THỐNG Phát triển nông thôn 2
51 THỦ TỤC 5: THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU, ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ Phát triển nông thôn 2
52 THỦ TỤC 6: CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ Phát triển nông thôn 2
53 THỦ TỤC 7: CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Phát triển nông thôn 2
54 THỦ TỤC 1: THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO XÁC ĐỊNH VÙNG ĐỆM KHU RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ KHU BẢO TỒN BIỂN THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ. Kiểm lâm 2
55 THỦ TỤC 2: XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐỐI VỚI CÂY CẢNH, CÂY BÓNG MÁT, CÂY CỔ THỤ CÓ NGUỒN GỐC KHAI THÁC TỪ RỪNG TỰ NHIÊN, RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG; CÂY CÓ NGUỒN GỐC NHẬP KHẨU; CÂY XỬ LÝ TỊCH THU. Kiểm lâm 2
56 THỦ TỤC 3: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH Kiểm lâm 2
57 THỦ TỤC 4: GIAO NỘP GẤU CHO NHÀ NƯỚC Kiểm lâm 2
58 THỦ TỤC 5: CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU Kiểm lâm 2
59 THỦ TỤC 6: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG CỦA LÔ CÂY CON Kiểm lâm 2
60 THỦ TỤC 7: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC LÔ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP. Kiểm lâm 2