Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
46 THỦ TỤC 5: BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨNG VIÊN Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
47 THỦ TỤC 6: THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
48 THỦ TỤC 07: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
49 THỦ TỤC 8: HỢP NHẤT VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
50 THỦ TỤC 9: SÁP NHẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
51 THỦ TỤC 10: THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
52 THỦ TỤC 11: CHUYỂN NHƯỢNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
53 THỦ TỤC 12: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG (TRƯỜNG HỢP TỰ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG) Bổ trợ tư pháp/Công chứng 2
54 THỦ TỤC 01: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN Bổ trợ tư pháp/quản lý, thanh lý tài sản 2
55 THỦ TỤC 02: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN Bổ trợ tư pháp/quản lý, thanh lý tài sản 2
56 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT Bổ trợ tư pháp/Tư vấn pháp luật 3
57 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT Bổ trợ tư pháp/Tư vấn pháp luật 2
58 THỦ TỤC 3: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ CHI NHÁNH Bổ trợ tư pháp/Tư vấn pháp luật 2
59 THỦ TỤC 4: ĐẶT CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT Bổ trợ tư pháp/Tư vấn pháp luật 2
60 THỦ TỤC 18: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Bổ trợ tư pháp/Luật sư 2