Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
46 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP. Thương mại quốc tế 2
47 THỦ TỤC 03: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Thương mại quốc tế 2
48 THỦ TỤC 04: GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP. Thương mại quốc tế 2
49 THỦ TỤC 05: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP. Thương mại quốc tế 2
50 THỦ TỤC 01: XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Bảo vệ môi trường 2
51 THỦ TỤC 3: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ) Thủ tục bỏ-BQL 2
52 THỦ TỤC 7: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Thủ tục bỏ-BQL 2
53 THỦ TỤC 8: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Thủ tục bỏ-BQL 2
54 THỦ TỤC 10: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ) Thủ tục bỏ-BQL 2
55 THỦ TỤC 12: CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ HOẶC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ THUỘC TRƯỜNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC GÓP VỐN, HUY ĐỘNG VỐN VÀ ĐƯA DỰ ÁN VÀO KHAI THÁC, VẬN HÀNH) Thủ tục bỏ-BQL 2
56 THỦ TỤC 20: GIÃN TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ Thủ tục bỏ-BQL 2
57 THỦ TỤC 21: THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC Thủ tục bỏ-BQL 2
58 THỦ TỤC 22: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC Thủ tục bỏ-BQL 2
59 THỦ TỤC 1: CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
60 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH Thủ tục bỏ-BQL 2