Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
46 THỦ TỤC 46: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN Việc làm và an toàn lao động 2
47 THỦ TỤC 47: HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ, NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG Việc làm và an toàn lao động 2
48 THỦ TỤC 48: THỦ TỤC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẦN ĐẦU NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI VÀO LÀM VIỆC Việc làm và an toàn lao động 2
49 THỦ TỤC 49: THỦ TỤC THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHI TIẾT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG CƠ SỞ Việc làm và an toàn lao động 2
50 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI Việc làm và an toàn lao động 2
51 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM. Việc làm và an toàn lao động 3
52 THỦ TỤC 3: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Việc làm và an toàn lao động 2
53 THỦ TỤC 4: XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Việc làm và an toàn lao động 2
54 THỦ TỤC 5: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ Việc làm và an toàn lao động 2
55 THỦ TỤC 6: GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM Việc làm và an toàn lao động 2
56 THỦ TỤC 7: CẤP SỔ LAO ĐỘNG Việc làm và an toàn lao động 2
57 THỦ TỤC 08: ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP Việc làm và an toàn lao động 2
58 THỦ TỤC 09: TIẾP NHẬN VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ/NĂM Việc làm và an toàn lao động 2
59 THỦ TỤC 10: KHAI BÁO VỚI SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Việc làm và an toàn lao động 2
60 THỦ TỤC 11: HỖ TRỢ CHI PHÍ HUẤN LUYỆN THÔNG QUA TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở KHU VỰC KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG. Việc làm và an toàn lao động 2