Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
616 THỦ TỤC 5: CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU Kiểm lâm 2
617 THỦ TỤC 6: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC GIỐNG CỦA LÔ CÂY CON Kiểm lâm 2
618 THỦ TỤC 7: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC LÔ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP. Kiểm lâm 2
619 THỦ TỤC 8: CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG Kiểm lâm 2
620 THỦ TỤC 9: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU. Kiểm lâm 2
621 THỦ TỤC 10: ĐÓNG BÚA KIỂM LÂM Kiểm lâm 2
622 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN, NUÔI SINH TRƯỞNG, TRỒNG CẤY NHÂN TẠO ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ Kiểm lâm 2
623 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI SINH SẢN, NUÔI SINH TRƯỞNG, TRỒNG CẤY NHÂN TẠO ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG. Kiểm lâm 2
624 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT Kiểm lâm 2
625 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG. Kiểm lâm 2
626 THỦ TỤC 3: CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI. Thủy lợi 2
627 THỦ TỤC 1: CẤP PHÉP VÀ GIA HẠN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU, BẢO VỆ HÀNH LANG THOÁT LŨ. Thủy lợi 2
628 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI. Thủy lợi 2
629 THỦ TỤC 4: GIA HẠN SỬ DỤNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI. Thủy lợi 2
630 THỦ TỤC 5: GIA HẠN SỬ DỤNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI Thủy lợi 2