Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
661 THỦ TỤC 12: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
662 THỦ TỤC 12: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
663 THỦ TỤC 12: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
664 THỦ TỤC 13: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
665 THỦ TỤC 13: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
666 THỦ TỤC 13: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
667 THỦ TỤC 13: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
668 THỦ TỤC 13: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
669 THỦ TỤC 13: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
670 THỦ TỤC 13: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
671 THỦ TỤC 13: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
672 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3
673 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3
674 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3
675 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3