Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
691 THỦ TỤC 16: THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
692 THỦ TỤC 16: THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
693 THỦ TỤC 16: THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
694 THỦ TỤC 16: THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
695 THỦ TỤC 16: THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
696 THỦ TỤC 17: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
697 THỦ TỤC 17: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
698 THỦ TỤC 17: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
699 THỦ TỤC 17: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
700 THỦ TỤC 17: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
701 THỦ TỤC 17: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
702 THỦ TỤC 17: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
703 THỦ TỤC 17: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
704 THỦ TỤC 18: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
705 THỦ TỤC 18: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2