Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
706 THỦ TỤC 18: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
707 THỦ TỤC 18: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
708 THỦ TỤC 18: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
709 THỦ TỤC 18: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
710 THỦ TỤC 18: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
711 THỦ TỤC 18: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC. Giáo dục và đào tạo 2
712 THỦ TỤC 19: GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
713 THỦ TỤC 19: GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
714 THỦ TỤC 19: GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
715 THỦ TỤC 19: GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
716 THỦ TỤC 19: GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
717 THỦ TỤC 19: GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
718 THỦ TỤC 19: GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
719 THỦ TỤC 19: GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC Giáo dục và đào tạo 2
720 THỦ TỤC 20: CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ. Giáo dục và đào tạo 2