Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
61 THỦ TỤC 13: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
62 THỦ TỤC 14: CHO PHÉP QUỸ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU KHI BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
63 THỦ TỤC 15: HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
64 THỦ TỤC 16: ĐỔI TÊN QUỸ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
65 THỦ TỤC 17: QUỸ TỰ GIẢI THỂ Hội, tổ chức phi chính phủ mới 2
66 THỦ TỤC 01: THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG Quản lý nhà nước về công tác thanh niên mới 2
67 THỦ TỤC 02: GIẢI THỂ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG Quản lý nhà nước về công tác thanh niên mới 2
68 THỦ TỤC 03: XÁC NHẬN PHIÊN HIỆU THANH NIÊN XUNG PHONG Ở CẤP TỈNH Quản lý nhà nước về công tác thanh niên mới 2
69 THỦ TỤC 01: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN 1 Giải quyết khiếu nại, tố cáo mới 2
70 THỦ TỤC 02: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo mới 2
71 THỦ TỤC 03: GIẢI QUYẾT TỐ CÁO Giải quyết khiếu nại, tố cáo mới 2
72 THỦ TỤC 01: CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LƯU TRỮ Quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ mới 2
73 THỦ TỤC 02: PHỤC VỤ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA ĐỘC GIẢ TẠI PHÒNG ĐỌC Quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ mới 2
74 THỦ TỤC 03: CẤP BẢN SAO, CHỨNG THỰC LƯU TRỮ Quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ mới 2
75 THỦ TỤC 01: TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỐI VỚI KHEN THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN Thi đua, khen thưởng mới 2