Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
61 THỦ TỤC 8: CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG Kiểm lâm 2
62 THỦ TỤC 9: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU. Kiểm lâm 2
63 THỦ TỤC 10: ĐÓNG BÚA KIỂM LÂM Kiểm lâm 2
64 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN, NUÔI SINH TRƯỞNG, TRỒNG CẤY NHÂN TẠO ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ Kiểm lâm 2
65 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI SINH SẢN, NUÔI SINH TRƯỞNG, TRỒNG CẤY NHÂN TẠO ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG. Kiểm lâm 2
66 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT Kiểm lâm 2
67 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG. Kiểm lâm 2
68 THỦ TỤC 1: CẤP PHÉP VÀ GIA HẠN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU, BẢO VỆ HÀNH LANG THOÁT LŨ. Thủy lợi 2
69 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI. Thủy lợi 2
70 THỦ TỤC 3: CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI. Thủy lợi 2
71 THỦ TỤC 4: GIA HẠN SỬ DỤNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI. Thủy lợi 2
72 THỦ TỤC 5: GIA HẠN SỬ DỤNG, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI Thủy lợi 2
73 THỦ TỤC 1: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỐNG THUỶ SẢN NHẬP KHẨU (TRỪ GIỐNG THỦY SẢN BỐ MẸ CHỦ LỰC) Thủy sản 2
74 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ KHÔNG THỜI HẠN ĐỐI VỚI TÀU CÁ NHẬP KHẨU Thủy sản 2
75 THỦ TỤC 3: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ TẠM THỜI (ĐỐI VỚI TÀU CÁ NHẬP KHẨU) Thủy sản 2