Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
61 THỦ TỤC 27: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
62 THỦ TỤC 28: CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) Tài nguyên nước mới 2
63 THỦ TỤC 01: CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
64 THỦ TỤC 02: GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
65 THỦ TỤC 03: TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
66 THỦ TỤC 04: CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
67 THỦ TỤC 05: PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
68 THỦ TỤC 06: CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
69 THỦ TỤC 07: GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
70 THỦ TỤC 08: TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
71 THỦ TỤC 09: CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
72 THỦ TỤC 10: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
73 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
74 THỦ TỤC 12: GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
75 THỦ TỤC 13: TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2