Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
61 THỦ TỤC 3: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
62 THỦ TỤC 4: GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
63 THỦ TỤC 5: CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
64 THỦ TỤC 1: BÁO CÁO NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Thủ tục bỏ-BQL 2
65 THỦ TỤC 2: BÁO CÁO THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Thủ tục bỏ-BQL 2
66 THỦ TỤC 3: XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Thủ tục bỏ-BQL 2
67 THỦ TỤC 4: TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG Thủ tục bỏ-BQL 2
68 THỦ TỤC 1: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ) Thủ tục bỏ-BQL 2
69 THỦ TỤC 2: ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ) Thủ tục bỏ-BQL 2
70 THỦ TỤC 4: ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ) Thủ tục bỏ-BQL 2
71 THỦ TỤC 5: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Thủ tục bỏ-BQL 2
72 THỦ TỤC 6: ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Thủ tục bỏ-BQL 2
73 THỦ TỤC 9: ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Thủ tục bỏ-BQL 2
74 THỦ TỤC 11: ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Thủ tục bỏ-BQL 2
75 THỦ TỤC 13: CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Thủ tục bỏ-BQL 2