Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
61 THỦ TỤC 08: CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU. Công thương 2
62 THỦ TỤC 09: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU. Công thương 2
63 THỦ TỤC 10: CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU. Công thương 2
64 THỦ TỤC 11: XÉT CÔNG NHẬN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH. Công thương 2
65 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH. Công thương 2
66 THỦ TỤC 03: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH. Công thương 2
67 THỦ TỤC 06: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương 2
68 THỦ TỤC 07: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương 2
69 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH. Công thương 2
70 THỦ TỤC 1: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU TẠI CẤP HUYỆN Thanh tra 2
71 THỦ TỤC 2: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI TẠI CẤP HUYỆN Thanh tra 2
72 THỦ TỤC 3: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP HUYỆN Thanh tra 2
73 THỦ TỤC 1: ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI TRẺ EM KHÔNG CÓ NGUỒN NUÔI DƯỠNG Bảo trợ xã hội 2
74 THỦ TỤC 2: ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV THUỘC HỘ NGHÈO; NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV THUỘC HỘ NGHÈO KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG. Bảo trợ xã hội 2
75 THỦ TỤC 3: ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƠN THÂN NGHÈO ĐANG NUÔI CON Bảo trợ xã hội 2