Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
61 THỦ TỤC 45: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM GIAO DICH CÔNG NGHỆ Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
62 THỦ TỤC 46: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
63 THỦ TỤC 47: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÍ TUỆ Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
64 THỦ TỤC 48: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
65 THỦ TỤC 49: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
66 THỦ TỤC 50: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ VÙNG Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
67 THỦ TỤC 51: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
68 THỦ TỤC 52: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
69 THỦ TỤC 53: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
70 THỦ TỤC 54: ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH, CẤP CƠ SỞ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DO QUỸ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÀI TRỢ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
71 THỦ TỤC 55: ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
72 THỦ TỤC 56: ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐƯỢC MUA BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
73 THỦ TỤC 57: BỔ NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
74 THỦ TỤC 58: MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Thủ tục bãi bỏ - xóa 2
75 THỦ TỤC 59: ĐẶT VÀ TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CƯ TRÚ HOẶC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM Thủ tục bãi bỏ - xóa 2