Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
751 THỦ TỤC 23: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ Giáo dục và đào tạo 2
752 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
753 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
754 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
755 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
756 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
757 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
758 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
759 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 2
760 THỦ TỤC 25: XÉT CẤP HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI NĂM TUỔI. Giáo dục và đào tạo 2
761 THỦ TỤC 25: XÉT CẤP HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI NĂM TUỔI. Giáo dục và đào tạo 2
762 THỦ TỤC 25: XÉT CẤP HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI NĂM TUỔI. Giáo dục và đào tạo 2
763 THỦ TỤC 25: XÉT CẤP HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI NĂM TUỔI. Giáo dục và đào tạo 2
764 THỦ TỤC 25: XÉT CẤP HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI NĂM TUỔI. Giáo dục và đào tạo 2
765 THỦ TỤC 25: XÉT CẤP HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM TRONG ĐỘ TUỔI NĂM TUỔI. Giáo dục và đào tạo 2