Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
796 THỦ TỤC 3: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
797 THỦ TỤC 3: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
798 THỦ TỤC 3: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
799 THỦ TỤC 3: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
800 THỦ TỤC 3: SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
801 THỦ TỤC 4: GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
802 THỦ TỤC 4: GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
803 THỦ TỤC 4: GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
804 THỦ TỤC 4: GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
805 THỦ TỤC 4: GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
806 THỦ TỤC 4: GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
807 THỦ TỤC 4: GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
808 THỦ TỤC 4: GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
809 THỦ TỤC 5: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 2
810 THỦ TỤC 5: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC. Giáo dục và đào tạo 2