Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
856 THỦ TỤC 10: GIẢI THỂ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Giáo dục và đào tạo 2
857 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và đào tạo 2
858 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và đào tạo 2
859 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và đào tạo 2
860 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và đào tạo 2
861 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và đào tạo 2
862 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và đào tạo 2
863 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và đào tạo 2
864 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và đào tạo 2
865 THỦ TỤC 1: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Giáo dục và đào tạo 2
866 THỦ TỤC 2: THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Giáo dục và đào tạo 2
867 THỦ TỤC 3: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
868 THỦ TỤC 4: THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
869 THỦ TỤC 5: THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Giáo dục và đào tạo 2
870 THỦ TỤC 6: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Giáo dục và đào tạo 2