Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
76 THỦ TỤC 02: TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Thi đua, khen thưởng mới 2
77 THỦ TỤC 03: TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH Thi đua, khen thưởng mới 2
78 THỦ TỤC 04: TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC Thi đua, khen thưởng mới 2
79 THỦ TỤC 05: TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THEO ĐỢT, THEO CHUYÊN ĐỀ Thi đua, khen thưởng mới 2
80 THỦ TỤC 06: TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THEO ĐỢT HOẶC CHUYÊN ĐỀ Thi đua, khen thưởng mới 2
81 THỦ TỤC 07: TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT Thi đua, khen thưởng mới 2
82 THỦ TỤC 08: TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THÀNH TÍCH ĐỐI NGOẠI Thi đua, khen thưởng mới 2
83 THỦ TỤC 09: HIỆP Y KHEN THƯỞNG Thi đua, khen thưởng mới 2
84 THỦ TỤC 10: XÁC NHẬN KHEN THƯỞNG, TRÍCH SAO QUYẾT ĐỊNH, CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG BỊ HƯ HỎNG, BỊ MẤT Thi đua, khen thưởng mới 2
85 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ HIẾN CHƯƠNG, ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI Thủ tục bãi bỏ SNV 2
86 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thủ tục bãi bỏ SNV 2
87 THỦ TỤC 3: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH Thủ tục bãi bỏ SNV 2
88 THỦ TỤC 4: CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG Ở MỘT TỈNH Thủ tục bãi bỏ SNV 2
89 THỦ TỤC 5: THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC Thủ tục bãi bỏ SNV 2
90 THỦ TỤC 6: ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG Ở NHIỀU HUYỆN THUỘC TỈNH Thủ tục bãi bỏ SNV 2