Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
76 THỦ TỤC 14: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
77 THỦ TỤC 15: ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN Tài nguyên khoáng sản mới 2
78 THỦ TỤC 01: GIAO KHU VỰC BIỂN Biển và hải đảo 2
79 THỦ TỤC 02: GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN Biển và hải đảo 2
80 THỦ TỤC 03: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN Biển và hải đảo 2
81 THỦ TỤC 04: TRẢ LẠI KHU VỰC BIỂN Biển và hải đảo 2
82 THỦ TỤC 05: THU HỒI KHU VỰC BIỂN Biển và hải đảo 2
83 THỦ TỤC 06: CẤP GIẤY PHÉP NHẬN CHÌM Ở BIỂN Biển và hải đảo 2
84 THỦ TỤC 07: GIA HẠN GIẤY PHÉP NHẬN CHÌM Ở BIỂN Biển và hải đảo 2
85 THỦ TỤC 08: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP NHẬN CHÌM Ở BIỂN Biển và hải đảo 2
86 THỦ TỤC 09: TRẢ LẠI GIẤY PHÉP NHẬN CHÌM Biển và hải đảo 2
87 THỦ TỤC 10: CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬN CHÌM Biển và hải đảo 2
88 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Thủy văn 2
89 THỦ TỤC 02: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Thủy văn 2
90 THỦ TỤC 03: THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Thủy văn 2