Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
76 THỦ TỤC 18: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÓNG BÀN Thể dục thể thao mới 2
77 THỦ TỤC 19: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CẦU LÔNG Thể dục thể thao mới 2
78 THỦ TỤC 20: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PATIN Thể dục thể thao mới 2
79 THỦ TỤC 21: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG YOGA Thể dục thể thao mới 2
80 THỦ TỤC 22: CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN, HIỆP HỘI THỂ THAO TỈNH Thể dục thể thao mới 2
81 THỦ TỤC 23: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GOLF Thể dục thể thao mới 2
82 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DÙ LƯỢN VÀ DIỀU BAY Thể dục thể thao mới 2
83 THỦ TỤC 25: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUYỀN ANH Thể dục thể thao mới 2
84 THỦ TỤC 26: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MÔ TÔ NƯỚC TRÊN BIỂN Thể dục thể thao mới 2
85 THỦ TỤC 27: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LẶN BIỂN THỂ THAO GIẢI TRÍ Thể dục thể thao mới 2
86 THỦ TỤC 28: ĐĂNG CAI TỔ CHỨC GIẢI THI ĐẤU VÔ ĐỊCH TỪNG MÔN THỂ THAO CỦA TỈNH Thể dục thể thao mới 2
87 THỦ TỤC 29: THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN ĐẤU KIẾM THỂ THAO Thể dục thể thao mới 2
88 THỦ TỤC 30: THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN LEO NÚI THỂ THAO Thể dục thể thao mới 2
89 THỦ TỤC 31: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN BÓNG RỔ Thể dục thể thao mới 2
90 THỦ TỤC 32: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐỐI VỚI MÔN BÓNG NÉM Thể dục thể thao mới 2