Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
76 THỦ TỤC 27: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH HOẶC CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẶC PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
77 THỦ TỤC 28: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
78 THỦ TỤC 29: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỊ MẤT, HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ DO CẤP KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN Khám bệnh, chữa bệnh 2
79 THỦ TỤC 30: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM, ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ DO MẤT, RÁCH, HỎNG Khám bệnh, chữa bệnh 2
80 THỦ TỤC 31: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI SỞ HỮU BÀI THUỐC GIA TRUYỀN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH GIA TRUYỀN. Khám bệnh, chữa bệnh 2
81 THỦ TỤC 32: CHO PHÉP THÀNH LẬP NGÂN HÀNG MÔ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, VÀ THUỘC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, NGÂN HÀNG MÔ TƯ NHÂN, NGÂN HÀNG MÔ THUỘC BỆNH VIỆN TƯ NHÂN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y, DƯỢC TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ Khám bệnh, chữa bệnh 2
82 THỦ TỤC 33: PHÊ DUYỆT LẦN ĐẦU DANH MỤC KỸ THUẬT CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
83 THỦ TỤC 34: ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
84 THỦ TỤC 35: CHO PHÉP NGƯỜI HÀNH NGHỀ ĐƯỢC TIẾP TỤC HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
85 THỦ TỤC 36: CHO PHÉP CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
86 THỦ TỤC 37: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016 Khám bệnh, chữa bệnh 2
87 THỦ TỤC 38: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TỪ NGÀY 01/01/2016 Khám bệnh, chữa bệnh 2
88 THỦ TỤC 39: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B, KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
89 THỦ TỤC 40: CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, D, Đ, E VÀ G TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2
90 THỦ TỤC 41: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỘC LẬP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ Khám bệnh, chữa bệnh 2