Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
76 THỦ TỤC 5: ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Bảo trợ xã hội 2
77 THỦ TỤC 6: ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG Bảo trợ xã hội 2
78 THỦ TỤC 7: ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ TRÊN CÙNG ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN Bảo trợ xã hội 2
79 THỦ TỤC 8: QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ GIỮA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Bảo trợ xã hội 2
80 THỦ TỤC 9: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội 2
81 THỦ TỤC10: ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, NHÀ XÃ HỘI THUỘC CẤP HUYỆN QUẢN LÝ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN. Bảo trợ xã hội 2
82 THỦ TỤC 11: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG Bảo trợ xã hội 2
83 THỦ TỤC 12: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬN NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG Bảo trợ xã hội 2
84 THỦ TỤC 13: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐANG MANG THAI HOẶC NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI Bảo trợ xã hội 2
85 THỦ TỤC 14: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐANG MANG THAI HOẶC NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI ĐANG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG Bảo trợ xã hội 2
86 THỦ TỤC 15: ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Bảo trợ xã hội 2
87 THỦ TỤC 16: ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Bảo trợ xã hội 2
88 THỦ TỤC 17: ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI Bảo trợ xã hội 2
89 THỦ TỤC 18: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC THÀNH LẬP Bảo trợ xã hội 2
90 THỦ TỤC 19: ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP DO BỊ MẤT, HƯ HỎNG; ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHI CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT THAY ĐỔI TÊN GỌI, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH Bảo trợ xã hội 2