Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
76 THỦ TỤC 35: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH VÀ PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN Dạy nghề 2
77 THỦ TỤC 36: ĐỔI TÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Dạy nghề 2
78 THỦ TỤC 37: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP, DOANH NGHIỆP Dạy nghề 2
79 THỦ TỤC 38: THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP, DOANH NGHIỆP Dạy nghề 2
80 THỦ TỤC 1: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ/PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Dạy nghề 2
81 THỦ TỤC 2: GIẢI THỂ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2
82 THỦ TỤC 3: CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ/PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Dạy nghề 2
83 THỦ TỤC 4: CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2
84 THỦ TỤC 5: ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN LIÊN KẾT VỚI NƯỚC NGOÀI ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Dạy nghề 2
85 THỦ TỤC 6: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
86 THỦ TỤC 7: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
87 THỦ TỤC 8: CẤP GIẤY PHÉP BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Dạy nghề 2
88 THỦ TỤC 9: THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH, PHÂN HIỆU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2
89 THỦ TỤC 10: CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC THUỘC TỈNH, PHÂN HIỆU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRUNG TÂM Dạy nghề 2
90 THỦ TỤC 11: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH, PHÂN HIỆU/CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÁC THUỘC TRƯỜNG Dạy nghề 2