Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
91 THỦ TỤC 19: CHỨNG NHẬN LẠI THỦY SẢN KHAI THÁC Thủy sản 2
92 THỦ TỤC 20: ĐƯA TÀU CÁ RA KHỎI DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP Thủy sản 2
93 THỦ TỤC 21: CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TÀU CÁ ĐÃ QUA SỬ DỤNG Thủy sản 2
94 THỦ TỤC 22: CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TÀU CÁ ĐÓNG MỚI Thủy sản 2
95 THỦ TỤC 23: XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ Thủy sản 2
96 THỦ TỤC 24: CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ Thủy sản 2
97 THỦ TỤC 25: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU GIỮ THỦY SINH VẬT NGOẠI LAI Thủy sản 2
98 THỦ TỤC 1: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN (HOẶC THIẾT KẾ CƠ SỞ) VÀ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN (HOẶC THIẾT KẾ CƠ SỞ) ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quản lý xây dựng công trình NN 2
99 THỦ TỤC 2: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Quản lý xây dựng công trình NN 2
100 THỦ TỤC 3: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quản lý xây dựng công trình NN 2
101 THỦ TỤC 4: ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH LÂM SINH (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH LÂM SINH THUỘC DỰ ÁN DO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ). Quản lý xây dựng công trình NN 2
102 THỦ TỤC 5: THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH LÂM SINH (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH LÂM SINH THUỘC DỰ ÁN DO CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ) Quản lý xây dựng công trình NN 2
103 THỦ TỤC 5: CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỨC ĂN CHĂN NUÔI TT bãi bỏ 2
104 THỦ TỤC 6: XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM LẦN ĐẦU TT bãi bỏ 2
105 THỦ TỤC 7: XÁC NHẬN LẠI NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM TT bãi bỏ 2