Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
91 THỦ TỤC 20: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CỨU TRỢ ĐỘT XUẤT (TRƯỜNG HỢP UBND XÃ KHÔNG ĐỦ KINH PHÍ HỖ TRỢ) Bảo trợ xã hội 2
92 THỦ TỤC 21: ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN NUÔI DƯỠNG TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI. Bảo trợ xã hội 2
93 THỦ TỤC 22: TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG CẦN SỰ BẢO VỆ KHẨN CẤP VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, NHÀ XÃ HỘI THUỘC QUẢN LÝ CẤP HUYỆN Bảo trợ xã hội 2
94 THỦ TỤC 05: BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ NGOÀI HUYỆN, TRONG TỈNH Nông nghiệp 2
95 THỦ TỤC 06: BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ TRONG HUYỆN Nông nghiệp 2
96 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Nông nghiệp 2
97 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Nông nghiệp 2
98 THỦ TỤC 03: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN TRANG TRẠI Nông nghiệp 2
99 THỦ TỤC 09: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI ĐẤT CẤY LÚA KÉM HIỆU QUẢ SANG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ CHĂN NUÔI. Nông nghiệp 2
100 THỦ TỤC: 12: THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Nông nghiệp 2
101 THỦ TỤC 07: CẤP BÙ THỦY LỢI PHÍ Nông nghiệp 2
102 THỦ TỤC 08: THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Nông nghiệp 2
103 THỦ TỤC :10: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ ÁN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT Nông nghiệp 2
104 THỦ TỤC :11: PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ, MÔ HÌNH TRONG NÔNG NGHIỆP Nông nghiệp 2
105 THỦ TỤC 04: ĐĂNG KÝ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI Nông nghiệp 2